Poltiken satt i ett större sammanhang

Vilka är våra generella behov i Umeå? Ja, de är samma som överallt: bostäder, mat, kommunikationer, jobb, vatten, energi, skolor, trygg gemenskap, barnomsorg, kultur och vård. Men behoven här skiljer sig också beroende på vem du är och var du bor. För Mariehem, Holmön, Holmsund, pensionärer, nyfödda, nyanlända, dig och mig.

Feministiskt initiativs politik för Umeå Kommun hävdar att välfärden (skola, vård, omsorg och kultur) är viktigt. Men vi lyfter också fram behov och rättigheter för hem- och papperslösa, asylsökande och utsatta EU-medborgare för att det inte ska bli en uppdelning mellan vi och dom. Feministiskt initiativ kämpar för en jämlik politik som inkluderar alla som bor i Umeå Kommun, både i stan och på landsbygden. För vår gemensamma närmiljö och för att kraftigt minska vår klimatpåverkan, vill F! föreslå en kraftfull politik som visar sig hållbar för framtiden.

F! ställer upp i kommunalvalet i Umeå med åsikten att här behövs en stark feministisk och antirasistisk röst. Det behövs för att kvinnor fortfarande utsätts för våld och får lägre löner. Det behövs för att frågor om att motverka diskriminering inte alltid tas på allvar. Det behövs för att i varje enskild fråga forma Umeå i en hållbar riktning.

Ett starkt rosa parti garanterar de mänskliga rättigheterna i varje enskild del av politiken.
Politik handlar om starka moraliska ställningstaganden och får aldrig reduceras till att vara ett spel om den politiska makten.

För dig som vill läsa mer om vår politik på riksnivå, hänvisas till Feministiskt initiativs valplattform: feministisktinitiativ.se

Kan vi skapa ett jämställt Umeå?
F! främjar en likvärdig och normkritisk utbildning (för både elever och personal) och satsar på en aktivt förebyggande kultur mot all diskriminering och mobbning.

Skolan är en viktig arena för att åstadkomma ökad jämställdhet. Uppdagade händelser på Dragonskolan i Umeå våren 2018 visade att, om ett systematiskt och normkritiskt arbete saknas, kan det orsaka stora skador och leda till psykisk ohälsa bland unga.

F! vill främja ungas hälsa, bland annat genom att satsa på ett fördjupat, genusmedvetet och förebyggande samarbete mellan kommun och landsting enligt en lyckad förebild från Norrbotten; SAM (Samverka, agera motivera).

F! förordar också att Umeå Kommun använder genusbudgetering. Det betyder att vi analyserar hur budget och fördelning påverkar kvinnor och män i olika åldrar, med olika etnisk bakgrund, socioekonomisk situation, religion, funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet med mera.

Klart vi kan!  
Kan vi säkra mänskliga rättigheter?
F! har en vision om ett Umeå där mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Där ingår frågor som jämställdhet, barns rätt, sociala och ekonomiska rättigheter samt rätten att inte diskrimineras.

F! vill synliggöra mänskliga rättigheter i vår lokala politik. Alla ska ha rätt till en grundläggande välfärd, både svenska medborgare och asylsökande.

Barns inflytande behöver stärkas och tillgängligheten för funktionsnedsatta förbättras. Här ingår också allas rätt till egen bostad. Det vill vi åstadkomma genom att säkerställa tillgång till allmännyttiga hyresrätter i de olika kommundelarna.

Klart vi kan!   
Kan vi skapa trygghet?
Den bästa grunden vi kan lägga för att vi alla ska känna oss trygga och verkligen också vara det, kräver en politik som bygger ett både jämlikt och jämställt samhälle. Det arbetet sker i varje enskild fråga, på varje nämndmöte och kommunfullmäktige, såväl som i större övergripnade planering.

När det kommer till jämlikhet, kan vi inte spreta iväg utanför ramarna, så att några få vältrar sig i lyx medan andra lever på smulor. För samhället - den här helheten som är vi och det samspel vi har med med varandra, vinner så oerhört mycket på att det råder jämlikhet.

Och forskningen är tydlig: Länder med större ekonomisk jämlikhet har mycket högre tillit till varandra. Mycket lägre brottslighet. Bättre fysisk och mental hälsa. Mindre våldsyttringar. Med en hög ekonomisk jämlikhet minskar statusjakten i samhället. Ni vet, det där om att den som har de flesta och senaste prylarna - dyrast bil, coolaste mobilen, största husvagnen, etc.

Kort sagt lever vi bättre, säkrare, tryggare under ekonomisk jämlikhet. Och det leder till att vi lättare kan leva inom vår planets begränsningar (och inte på de 4,2 jordklot som medel-invånaren i vårt land lever på just nu) Forskning visar även att större jämställdhet mellan könen, gör att vi lättare och ändå snabbare kan nå en hållbar utveckling.


Rent konkret så handlar det bl a om att F! snarast möjligt vill se att barn får plats i förskola, nära sin bostad. Vidare att förskolans grupper inte överskrider det maxtal som barnpsykologer rekommenderar. Därför säger F!: Max 15 barn per grupp för barn över tre år. Max 12 barn/grupp för barn under tre år. F! kräver fler anställda och mer permanenta lokaler. Vidare vill vi att karensdag för förskolepersonal avskaffas och att personal inom välfärdssektorn - som förskolan, får heltidsanställningar där heltid är 30 tim per vecka med bibehållen lön.

Mäns våld mot kvinnor och våld i namn av heder är oacceptabelt. Det är en del av den patriarkala strukturen och det skiljer ut sig mot annat våld. Därför krävs det medvetna satsningar, för att lyckas motverka det.

Vi vill även kraftigt höja stödet till Kvinnojouren och medverka för att dess kompetens erkänns och sprids bättre. Rätten till frihet från våld och förtryck är en av Feministiskt initiativs hjärtefrågor.

Hbtqia-personer utsätts också för kränkningar i Umeå. Det krävs medvetna satsningar för att förbättra kommunens arbete med att motverka diskriminering, så att alla oavsett sexualitet och könsidentitet blir respekterade.

Klart vi kan!
Kan vi rädda klimat och natur?
F! Umeå främjar en fördjupad miljöpolitik med sociala, ekonomiska och kulturella satsningar för global och lokal hållbarhet i både landsbygd och stad. En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och betonar därför vikten av global solidaritet.

De problem som idag hotar mänskligheten, övriga djur och våra gemensamma ekosystem, har sitt ursprung i att vår art överutnyttjar dessa. Det görs möjligt av att de ekonomiska systemen gör rovdrift lönsam.

F! vill bedriva en politik med mål att sluta se naturen som en resursbank som är till för våra behov. Vi förordar därför ett ekonomiskt jämlikt samhälle där vi inte konsumtions-stressar varandra i jakt på mer prylar och högre status. Vi söker hållbara transporter och avgiftsfri lokaltrafik, cykelsatsningar och minskad biltrafik. Dessutom vill vi se lokalt odlad ekologisk mat och vegetarisk norm i skolor och övrig kommunal verksamhet.

Klart vi kan!
Kan vi göra en "copy-paste" av nederländska cykelsatsningar?
Feministiskt initiativ ser att det finns en trafikmaktordning där bilen givits företräde till nackdel för cykel och fotgängare. I stads- och vägplanering tilldelas de olika trafikslagen olika mycket resurser, utrymme och status. F! vill se en utveckling där cykelfordon prioriteras tillsammans med gång- och kollektivtrafik. Det betyder att cykeln oftare har företräde i trafiken och att ny stadsplanering gynnar cyklisten, t ex med gena och plana vägsträckningar.

Umeå Kommun är med svenska ögon sett en relativt bra cykelkommun. Men jämfört med t ex Köpenhamn och nederländska städer så ser vi att det finns mycket att göra. Nederländerna har världsledande cykelinfrastruktur. Den är väl genomtänkt vad gäller framkomlighet. Det är tydligt hur en ska agera i trafiken och därmed håller den även en hög säkerhetsnivå. Sverige och Umeå bör ha detta som förebild och fortsätta med att förbättra villkoren för vintercykling där kommunen ändå ligger i framkant.

Nya fordon, fler cyklister, nya behov
Fler cyklar än tidigare. Även vintertid. För bara tio år sedan existerade knappt barn- och lastcykelvagnar i Umeås gatubild. Idag utgör de ett självklart inslag tillsammans med lådcyklar och elcyklar. Även ett flertal företag kör med större cyklelfordon och en stor potential finns här för att ställa om till mer hållbara varutransporter främst inom staden. Enbart dessa faktum ställer krav på att bl a bygga cykelbanor med större svängradie, speciellt för lådcyklar, samt en generell breddning av många cykelbanor. Det behövs även bredare nedfasning av gator där cyklister passerar. Vid cykelparkeringar behövs bättre utrymmen och möjlighet att låsa fast större cykelfordon.

Säkerhet och ökad framkomlighet
Den i särklass viktigaste punkten för F! Umeå vad gäller att främja cykeln som fordon, är att cykel- och gångtrafik måste separeras från varandra. Det ska ske i största möjliga utsträckning och av den anledningen ska banorna även breddas. Det innebär bl a att det på vissa sträckor blir smalare/enkelriktat för biltrafik och att bilparkeringar längs vissa sträckor tas bort. Ökad tydlighet med vägmarkeringar och skyltning måste till på cykelbanor och där de korsar vägbanor. I Nederländerna har detta gjorts på ett genomgående och seriöst tillvägagångssätt. Med andra ord behöver inte hjulet uppfinnas på nytt - se och lär och praktisera.

En annat problem är att cykelbanor plötsligt tar slut utan att cyklisten vet hur den ska färdas vidare. Dessa felande länkar måste åtgärdas så att cykelstråken blir sammanhängande. Cykelvägar i dåligt skick (gupp, hål, sprickor och delar som grävts upp pga underhållsarbete) måste åtgärdas bättre och mycket snabbare än i dag, speciellt på huvudvägnätet och kring skolor.
Gena cykelvägar ska finnas till platser dit många beger sig - skolor, kulturhus, idrottsanläggningar, köpcentrum, etc. I anslutning till dessa “målpunkter” ska det finnas säkra företrädesöverfarter för cykel där cykelvägnätet korsar vägbanor. Genheten innebär även att hålla cykelbanor så vertikala som möjligt och inte leda dessa ned i djupa tunnlar som skapar dryga uppförsbackar. Tunnlar kan även skapa problem med dålig vattenavrinning och skymd sikt, varför dessa bör minimeras eller planeras bättre.

Kommunen har sedan 2017 arbetat med att ta fram ett flertal cykelöverfarter (där cyklister har företräde mot bilister). Det arbetet ska enligt kommunens cykelprogram utökas till fler platser vilket är bra. F! anser dock att ytterligare åtgärder bör vidtas för att garantera cyklisternas säkerhet. Detta kan ske genom övervakning av dessa, bättre skyltning, högre bilhinder och lägre hastighet för bilar samt bättre informationsspridning till allmänheten om vilka regler som gäller.

Barnperspektivet
Att se stadsplanering med barnens bästa för ögonen skapar en bättre stad för alla. Detta gäller även samtliga cykelbanor. Det ska vara möjligt för barn att säkert ta sig till och från skola, fritids, bibliotek och vänner. Cykelstråk intill skolområden faller heller inte under det som kallas prioritetsgrupp 1, varför de kan vara i dåligt skick och dåligt underhållna vintertid. Vidare kan vegetation skymma sikten och bilar kör och parkerar olagligt dagligen på gång- och cykelbanor vid skolor. Detta skapar stor osäkerhet och olycksrisker, speciellt för barn. Det skapar även signaler till barn att de som går och cyklar är av mindre värde än bilister. Det borde vara tvärtom - att vuxna visar ansvar och därmed blir bra föredömen. För att säkra att föräldrar kan cykelskjutsa sin barn och att barnen själva kan cykla till skolan ska anslutande cykelvägnät och cykelväg intill skolområden vara högt prioriterade året runt och biltrafiken närmast dessa begränsas. UPAB bör även övervaka skolområden regelbundet under rusningstid för att upprätthålla säkerheten för barnen. Vintertid kan inte snöhögar och plogvallar finnas intill cykelöverfarter, övergångsställen och skolor då de utgör stor fara för barn pga skymd sikt. Här behövs en akut prioritering.

Hinder och vintertidsföre
Kommunens bostadsbolag ska se till att det finns bra cykelinfrastruktur i sina bostadsområden - det gäller adekvata cykelrum med plats för såväl två- som tre och fyrhjulingar, liksom lastvagnar. Men även utomhusskydd med tak och lösningar för bra cykelframkomlighet. Det ska heller inte finnas några bilhinder där en cyklist tvingas till omvägar eller stanna och leda cykel förbi dessa.
F! kommer verka för att skjuta till de resurser som behövs för att snöröjningen får en ökad prioritering på gång- och cykelvägar. Snön måste även ta vägen någonstans och vi ser ett stort behov av att behålla och utveckla fler öppna platser i samtliga stadsdelar som uppsamlingsplatser för snö. Viktigt för trafiksäkerheten vintertid är även att snöhögar/plogvallar inte skymmer sikten, inte minst ur ett barnperspektiv. För att verkligen kunna planera t ex arbetspendling och skolskjuts med cykel vintertid, så bör det vara möjligt att i realtid se via app/web hur snöröjning, planerade vägarbeten och när åtgärder av vägar planeras vara färdiga.
I Umeå använder bilar förbluffande ofta cykel- och gångbanor för framfart och parkering. Det är ett lagbrott och UPAB bör få ett tydligare uppdrag att övervaka och bötfälla dessa, speciellt vid platser där barn befinner sig, t ex skolområden.

Mellan orter
Det ska vara möjligt att enkelt ta med sig en cykel på bussar och tåg som trafikerar kommunen och länet. Kommunen och länet ska agera för att så sker inom såväl som mellan angränsande kommuner och län. Det ska även vara lättare och säkrare att färdas med cykel mellan orter. Med andra ord behövs cykelbanor mellan orter, skilda från biltrafiken som snöröjs vintertid. F! vill se att kommunen agerar bättre på detta område och utökar samarbetet mellan näraliggande kommuner, regionen och staten.


Klart vi kan!
Kan vi förbättra situationen för elever och lärare?
Vi arbetar för att:

Varje individ ska känna sig trygg och få utbildning utifrån sina förutsättningar.

Det förebyggande elevhälsoarbetet stärks.

Alla personalgrupper får kompetensutveckling.

Kontinuitet finns i verksamheten för en god arbetsmiljö.

Samverkan i insatskedjan fungerar snabbt och rättssäkert från orosanmälan till åtgärd.

Tillgång till skolpsykologer utökas, för konsultation, utredningsstöd, tester och deltagande i skolornas förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete.

Alla högstadie- och gymnasieelever garanteras samtal med studie- och yrkesvägledare.

Skolor kan anställa socialpedagoger, för att stödja elever i sin psykosociala lärande- och lekmiljö.

Skolledare på alla nivåer har kunskap arbete med elevhälsofrågor och tillvaratar kompetenserna i Elevhälsoteamet (EHT), utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Klart vi kan!

Politik i punktform

 • Vi främjar en likvärdig och normkritisk utbildning samt satsar på en aktivt förebyggande kultur mot all diskriminering, mobbning och trakasserier
 • Våldet mot kvinnor och HBTQIA-personer är allvarligt och omfattande. Vi fortsätter därför att i varje lagd budget se till att kvinnojouren får ett ökat anslag och medverkar till att dess kompetens erkänns och får ökad spridning.
 • Vi vill främja ungas hälsa genom att satsa på ett fördjupat, genusmedvetet och förebyggande samarbete mellan kommun och landsting enligt SAM-modellen som prövats i Norrbotten.
 • Alla ska ha en bostad till rimlig kostnad. F! verkar därför för att garantera tillgången till allmännyttiga hyresrätter i hela kommunen.
 • Vi främjar en fördjupad miljöpolitik med sociala, ekonomiska och kulturella satsningar för global och lokal hållbarhet i både landsbygd och stad.
 • Förskolans behov är akuta. Sedan länge klubbade mål måste genomföras. F! säger: Max 15 barn per grupp för barn över tre år. Max 12 barn/grupp för barn under tre år. F! kräver fler anställda och mer permanenta lokaler. Vidare vill vi att karensdag för förskolepersonal avskaffas.
 • Heltid ska vara norm för anställda i förskola och övrig välfärd.
 • Normen för heltidsmåttet sänks successivt för välfärds-
  sektorn, t ex för personal i förskola och vård, till 30 tim per vecka med bibehållen lön.
 • F! motsätter sig att privata företag dränerar vård och skola genom vinstuttag. Klarar inte kommunen välfärden i egen regi kan avtal skrivas med kooperativ och och svb-bolag där överskott måste investeras i verksamheten.
 • Inbetalda skattepengar ska inte investeras i oetisk och klimatförstörande verksamhet. F! har 2016 lagt en sådan motion i Umeå kommunfullmäktige som blev nedröstad. Umeå universitet däremot, av-investerade hela sitt kapital på 200 miljoner från fossilbranschen under 2017. Liksom Örebro, som redan 2014 divesterade sitt kapital på 2 miljarder. Det är möjligt även i Umeå kommun - F! ger sig inte!
 • F! vill begränsa fossiltrafiken i Umeå stad samt följa i Tallinns och Avestas spår för att gradvis införa gratis kollektivtrafik!
 • F! arbetar för att helt vegetabilisk kost ska vara norm inom alla kommunala verksamheter. Vi vill även se en fortsatt ökning av andelen ekologiskt och närproducerat.

Umeå ligger på topp-3 i Sverige vad gäller direkt hälsoskadliga utsläpp från fossil fordonstrafik. Och forskningen är entydig: Utsläpp från i synnerhet diesel och slitage från t ex däck, drabbar oss hårt! Främst barn och äldre drabbas av astma, hjärt- kärlsjukdomar, lungcancer, demens och hjärnskador. Hälsorisker uppstår även från buller. Givetvis är fossiltrafik även en av de största orsakerna till ett förvärrat klimat. Bilismens väg- och parkeringsanspråk tar vidare upp för stor plats som behövs till naturområden, bostäder och annan byggnation.

 • Kollektivtrafiken behöver därför byggas ut och det ska vara möjligt att enkelt ta bussen till havsbad och andra utflyktsmål. Bussar ska även vara bättre anpassade för våra behov av att ta med: fler barnvagnar, cyklar, rullstolar, matkassar, etc.

Med bl a Nederländerna som ledstjärna skapar vi även en radikal
prioritering av cykelfordon (se även mer ingående i vänsterspalten):

 • Ordentligt separerade banor för gående och cyklister.
 • Gena, enkla, breda, sammanhållna och säkra cykelstråk.
 • Dessa stråk ska givetvis även förbinda orter med varandra.
 • Cykelfordon ska ges företräde i största möjliga utsträckning.
 • Cykelstråk till och intill skolor ska uppvärderas till priozon 1.
 • Snöröjning måste ske bättre och oftare. Inga plogvallar
  vid kritiska platser, speciellt ur ett barnperspektiv.
 • Det ska vara möjligt att enkelt ta med sig en cykel på bussar
  och tåg som trafikerar kommunen och länet.
 • Mycket snabbare återställning av cykelbanor efter vägarbete.